Polityka prywatności

Magic Records szanuje i przestrzega prawa użytkowników swojej strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady ochrony danych osobowych przyjęte przez Magic Records. Magic Records Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 69, kod pocztowy 02-384, NIP: 113-19-68-978, REGON: 013058788, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067517. W niniejszej polityce prywatności "Magic Records" należy przez to rozumieć Magic Records Sp. z o.o. (lub inny podmiot wykorzystujący twoje dane zgodnie z niniejszą polityką).

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych, które Magic Records uzyskuje od użytkowników. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem, celem przyswojenia zasad i procedur dotyczących danych i ich przetwarzania.

ABY ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA NASZEJ STRONIE MUSISZ MIEĆ UKOŃCZONE 13 LAT. JEŻELI NIE UKOŃCZYŁEŚ 13 LAT PROSIMY O NIEREJESTROWANIE SIĘ NA NASZEJ STRONIE.

ZBIERANIE DANYCH

(a) Od użytkownika

Dane osobowe są wymagane w przypadku wypełniania zamieszczonych na naszej stronie formularzy, ankiet oraz w przypadku korzystania z opcji kontakt. Dotyczy to m.in. informacji podawanych w związku z rejestracją na naszej stronie, zamawianiem usług (np. newsletterów) oraz pobieraniem plików.

(b) Użycie plików cookies

Ponadto Magic Records może używać plików ‘cookies' w celu zbierania ogólnych danych dotyczących korzystania przez użytkownika z Internetu . Do danych tych zaliczają się adres IP użytkownika, wersja przeglądarki, ilość wizyt i inne podobne dane odnoszące się do korzystania przez użytkownika z internetu i ze strony magicrecords.pl.

Szczegółowe informacje o wykorzystaniu plików cookies

PRZESYŁANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU

Przesyłanie informacji za pośrednictwem internetu nie jest do końca bezpieczne, w związku z czym takie przesyłanie odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkownika.

Otrzymywane dane będą chronione przed nieuprawnionym dostępem dzięki zastosowaniu odpowiednich procedur i środków bezpieczeństwa.


WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane zebrane za pośrednictwem strony www.magicrecords.pl są wykorzystywane:
- w celu zapewnienia użytkownikowi odpowiedniej prezentacji zawartości strony
- w celu dostarczania informacji, produktów i usług zamówionych przez użytkownika, bądź takich, które mogą go zainteresować na podstawie podanych preferencji muzycznych
- w celu wykonania zobowiązań Magic Records wynikających z umów, które zostały zawarte z użytkownikiem
- w celu umożliwienia korzystania przez użytkownika z interaktywnych części serwisu
- w celu informowania użytkownika o zmianach w serwisie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Z zachowaniem pozostałych zasad określonych w niniejszej polityce, dane użytkownika mogą być udostępniane następującym podmiotom:

(a) Spółki powiązane i zewnętrzni dostawcy usług

Dane osobowe użytkownika mogą być udostępnianie spółkom powiązanym z Magic Records na świecie oraz zewnętrznym dostawcom usług.

(b) Artyści

Dane osobowe użytkownika mogą być udostępnianie artystom (w tym ich managementom), którymi zainteresowanie zgłosił użytkownik, co pozwoli wykorzystywać te dane zgodnie z niniejszą polityką w celu dostarczania użytkownikowi informacji na ich temat.

(c) Inne osoby trzecie

Dane mogą być przekazywane, przenoszone, w tym dane osobowe, również innym niż wyżej wymienione osobom trzecim, wyłącznie w ramach połączenia, konsolidacji, przeniesienia własności, reorganizacji lub likwidacji Magic Records lub jakiekolwiek jej części.

Magic Records zastrzega sobie prawo do dzielenia się według własnego uznania niektórymi danymi statystycznymi dotyczącymi zakupu produktów lub korzystania z zasobów Magic Records np. danymi demograficznymi takimi jak wiek i miejsce zamieszkania. Pozostałe dane osobowe (takie jak imiona, nazwiska, adresy email) nie zostaną udostępnione w ramach danych statystycznych.

(d) Szczególne okoliczności

Dane osobowe mogą zostać udostępnione w szczególnych przypadkach, w których dane te są konieczne do identyfikacji, skontaktowania się lub podjęcia kroków prawnych przeciwko osobie powodującej szkodę lub naruszającej prawa osób wymienionych w pkt. a) i b) powyżej. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Prawo do weryfikacji, zmiany lub usunięcia danych

Użytkownik ma prawo do rezygnacji w dowolnym momencie z otrzymywania wiadomości od Magic Records lub innych podmiotów, którym udostępniane są dane (na zasadach opisanych powyżej) postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w przesyłanej do użytkownika korespondencji.

Inne strony internetowe

Strona magicrecords.pl może zawierać linki do stron zewnętrznych, które nie podlegają Magic Records i nie są objęte niniejszą polityką prywatności. Właściciele, bądź administratorzy tych stron mogą zbierać i przetwarzać dane użytkownika na innych zasadach niż te, które zostały określone w niniejszej polityce prywatności.

 

Zmiana polityki prywatności

Magic Records zastrzega sobie prawo do zmian w powyższej polityce prywatności. Aktualizacja będzie dokonywana w ramach tej strony wraz z podaniem daty jej dokonania.

W sprawach nieuregulowanych w powyższej Polityce prywatności zastosowanie mają zapisy Globalnej polityki prywatności Universal Music Group oraz przepisy prawa miejscowego.